Terug naar programma

GEANNULEERD | Economencafé, Time for a Change – Towards a Happier Society

Thu 16 April 2020Inschrijven nieuwsbrief

Vanwege het coronavirus zijn alle evenementen tot 1 september verboden. Arminius heeft daarom al deze programma’s geannuleerd. Wij gaan ons best doen om voor de meeste evenementen een nieuwe datum te vinden. Wij zullen kaartkopers van de geannuleerde evenementen per mail hierover berichten. 


 

In onze huidige maatschappij staan persoonlijk succes en groei vaak voorop. Een baan bij de gaafste start-up, de mooiste reis door Zuidoost-Azië en de knapste tijd bij de marathon van New York, om vervolgens de meeste likes op Instagram te scoren. Leidt deze competitieve cultuur wel tot een gelukkige maatschappij? Leidt het niet juist tot onnodig veel stress en teleurstelling?

De beroemde econoom Richard Layard beargumenteert in zijn nieuwe boek Can we Be Happier? dat het tijd is voor verandering. In plaats van succes en groei, zouden we moeten streven naar zoveel mogelijk geluk — en in het bijzonder zo min mogelijk ellende. Gebruikmakend van decennia aan sociaal-wetenschappelijk onderzoek biedt hij handreikingen aan om tot een gelukkigere samenleving te komen. Dit vraagt niet alleen een omslag in het denken en doen van politici en bestuurders, maar van ons allemaal – burgers, onderwijzers, managers, medici, ambtenaren, economen, en andere wetenschappers.

Lord Richard Layard is arbeidseconoom aan de London School of Economics (LSE) en is een van de eerste en bekendste economen die onderzoek doet naar ‘geluk’. Momenteel werkt hij aan hoe een betere mentale gezondheid het sociaal en economisch leven kan bevorderen en is onder meer auteur van Happiness. Lessons from a new Science (2006) en het nu al alom geprezen Can we be Happier. Evidence and Ethics (2020).

Tijdens deze avond geeft Richard Layard een lezing op basis van zijn boeken en onderzoek. Aansluitend gaat hij in gesprek met Marieke Blom (hoofdeconoom van de ING), ethicus Katharina Bauer (Erasmus School of Philosophy) en het publiek.

Gespreksleiding: Robert Dur, hoogleraar Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam en voorzitter van economenberoepsvereniging KVS.

Let op: Voertaal Engels

Dit Economencafé wordt georganiseerd door KVS, Arminius en Studium Generale, Erasmus Universiteit Rotterdam

 


 

In present day society, personal success and growth are often leading. That dream job at the coolest start-up, the most beautiful journey through Southeast Asia or the best time at the New York marathon, thus scoring most likes on Instagram. Does this competitive culture lead us to a happy society, or does it only cause unnecessary stress and disappointment? Can we think of alternative economic models?

Famous economist Richard Layard argues in his new book Can we Be Happier? that it is time for a change. Instead of success and growth, we should strive for as much happiness as possible – and even more important – as little misery as possible. Using decades of research of the social sciences, Layard offers guidelines for achieving a happier society. This requires not only a change in thinking and actions of politicians and administrators, but of all of us – citizens, teachers, managers, doctors, administrators, economists, and other scientists. How can a better mental health improve our social and economic life?
Lord Richard Layard is a labor economist at the London School of Economics (LSE) and is one of the first and best-known economists to research “happiness.” He is currently working on how better mental health can promote social and economic life and is author of, amongst others, HappinessLessons from a new Science (2006) and the now widely praised Can we be Happier. Evidence and Ethics (2020).
Richard Layard will give a lecture based on his books and research during this evening, followed by a debate with Marieke Blom (chief economist at ING), ethicist Katharina Bauer (Erasmus School of Philosophy) and the public. Moderation: Robert Dur, Professor of Economics, Erasmus University Rotterdam and President of the Royal Netherlands Economics Association (KVS).

This economists’ debate evening (Economencafé) is jointly organized by the Royal Dutch Economics Association (KVS), Studium Generale Erasmus University Rotterdam, and Arminius.